Notizie

Su Responsàbili de su Servìtziu Sòtziu-culturali fait a sciri ca su Comunu de Simaghis, cunformas a sa disponibilidadi finantziària sua e in coerèntzia cun is atus de programmatzioni generali, chi arreconnoscint su valori sotziali de su sport, giait dònnia annu contributus, finantziamentus e agiudus econòmicus a is Sotziedadis de Sport…
Totu is tzitadinus sunt invitaus a pigai parti a sa presentada de su Pianu de Svilupu Locali chi s’at a fai custu merii a is cincu e mesu in su Munitzìpiu de Siapicia, in sa sala de su Consillu comunali. In su Pianu sunt previdius finantziamentus de importu po sa…
Si fait a sciri a is interessaus ca fait a fai domanda po arriciri is contributus a “fondo perduto” po comporai e/o aconciai sa primu domu, po unu màssimu de 15.000 èurus, destinaus a is tzitadinus residentis in su Comunu de Siamanna o chi si ndi bolint cambiai sa residèntzia…
Su Comunu de Ollasta a manus de pari cun is voluntàrius de sa Croce Rossa de su comitau de Aristanis ant cuncordau po domìnigu 11 de nadali 2022 de is 10.00 a is 12.00 unu cursu de primu sucursu gratis e po totu is nci bolint pigai parti. At a…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus chi pagant sa TARI (tassa de s’àliga) ca in is ufìtzius comunalis fait a nd’arretirai s’avisu de pagamentu po su 2022. Po àterus informus fait a pregontai in s’ Ufìtziu de su Protocollu: Gabriella Pilloni Tel. 07836813 - internu 1 o a…
A pustis de duus annus chi non s’est pòtzia fai po nexi de sa Covid, sàbudu 26 e domìnigu 27 de donniassantu 2022 sa Pro Loco de Simaghis cuncordat sa de 28 editzionis de sa sagra de s’arrosu. Ocannu sa sagra s’at a fai in sa pratza de su campu…
Su 25 de donniassantu est sa dii Internatzionali po sensibilizai s’opinioni pùblica e po nai totu paris ca nou a sa violèntzia contras a is fèminas. Una dii chi non depit essi sceti s’ocasioni po arregordai is fatus drammàticus de violèntzia acontèssius a fèminas meda in dònnia giassu de su…
A intru de su 30 de custu mesi is tzitadinus interessaus podint fai domanda a su Sìndigu issoru po si nci scriri a s'Albu ùnicu comunali de is personas idòneas a fai su scrutadori de sègiu eletorali. Cunformas a s'art. 9 comma 2 Lege 120/1999, po fai su scrutadori tocat…
Si fait a sciri a is tzitadinus ca s’Amministratzioni Comunali de Zrofolliu bolit cuncordai po su 10 de nadali de su 2022 su pràngiu traditzionali de is antzianus. Sa manifestatzioni est po totu is tzitadinus chi, a intru de su 10 de nadali 2022, ant fatu sessant’annus, ant a podi…
S’arregordat a totu is famìllias interessadas ca est essiu su Bandu po giai is Bussas de stùdiu cunformas a sa Lei regionali 5/2015 po s’annu scolàsticu 2021/2022 e po su bonus librus po giai gratis o mesu gratis is librus de scola, cunformas a sa Lei 448/1998 po s’annu scolàsticu…
S’arregordat a is tzitadinus ca su 16 de su mesi de nadali scadit su tempus po pagai su saldu de s’Imposta Munitzipali ùnica- I.M.U. po su 2022. S’avisu in italianu e is documentus allegaus s’agatant publicaus in su giassu istitutzionali de su Comunu de Siamanna.