15.03.2023

ASL de Aristanis: presentau unu progetu po parai fronti a sa mancàntzia de dotoris de basi in biddas meda de sa Provìntzia nosta.

In italianu ddi nant 'progetto pilota' e dd'at presentau su responsàbili de s'Ufìtziu po s'integratzioni ispidali-territòriu de sa ASL 5 de Aristanis, Alessandro Baccoli, cun sa punna de assegurai s'assistèntzia sanitària de basi a totu is tzitadinus de sa Provìntzia de Aristanis chi si sunt agataus sena de dotori, de una dii a s’àtera, a pustis chi su dotori issoru s’est pensionau, o at cambiau bidda, e no nd’at arribau àteru ca amancat su nùmeru de collegas disponìbilis. Ant a nasci duncas is Ambulatòrius straordinàrius de comunidadi territoriali (ASCot)

Is ambulatòrius, abertus de is otu e mesu de mangianu a sa una e mesu e, in casu de bisòngiu, finsas a merii, cunformas a unu tanti de oras de fai, stabilèssiu in basi a is bisòngius de su territòriu e a su nùmeru de genti de assisti, ant a aberri me in localis giai atretzaus, in is biddas abarradas sena de dotori, nc’ant a traballai unu, o prus de unu dotori, cunformas a is chi ant a giai sa disponibilidadi issoru.

Is giassus agataus po aberri is ambulatòrios -chi ant a podi finsas mudai cunformas a is bisòngius- sunt Simaghis, Samugheo, Tramatza, Santeru, Nurachi, Busache, Ardaule, Sèneghe, Uras e Marrùbiu, a custus ambulatòrius ant a fai riferimentu totu is tzitadinus sena de dotori de famìllia chi s'agatant in su pròpiu àmbitu territoriali.

'Su servìtziu -at nau su Diretori Sanitàriu de sa ASL 5 Antonio Maria Pinna- s'at a incurai de fai totu su chi aiat a depi fai unu dotori de famìllia, arretzetas de mexinas, bisitas urgentis, tzertificaus de maladia, follus po bisitas spetzialìsticas e aici sighendi. Sendi unu servìtziu chi nascit po parai fronti a sa mancàntzia de dotoris de famìllia e po is bisòngius urgentis de is tzitadinus, su servìtziu at a acabbai candu ant a essi nominaus is dotoris titularis o provisòrius.'

Est giai essiu s’Avisu e podint aderì a su progetu is dotoris de mexina generali e is guàrdias mèigas in servìtziu chi ant a pigai parti a su Bandu publicau in su giassu istitutzionali e sa ASL 5 de Aristanis. Podint fai domanda finsas is dotoris dipendentis de su servìtziu sanitàriu, e si no ant a bastai issus, ant a intrai in parti, fadendi sèmpiri sa domanda, totu is chi sunt iscritus a s'Albu professionali puru.

S’avisu cumpletu e su mòdulu de domanda s’agatant publicaus in s’Albu Pretòriu online in su giassu istitutzionali de s’ASL 5 de Aristanis.