23.11.2022

Siapicia. Avisu. Bussas de stùdiu- Annu scolàsticu 2021/2022 e Bonus librus- Annu scolàsticu 2022/2023: su tempus po fai sa domanda scadit su 24 de donniassantu 2022 a is 10.00

S’arregordat a totu is famìllias interessadas ca est essiu su Bandu po giai is Bussas de stùdiu cunformas a sa Lei regionali 5/2015 po s’annu scolàsticu 2021/2022 e po su bonus librus po giai gratis o mesu gratis is librus de scola, cunformas a sa Lei 448/1998 po s’annu scolàsticu 2022/2023.

Su tempus po presentai sa domanda scadit cras, 24 de donniassantu a is 10.00 de mangianu.

S’avisu cumpletu in italianu e is mòdulus po presentai sa domanda s’agatant publicaus, e fait a ndi ddus scarrigai, in su giassu istitutzionali de su Comunu de Siapicia.