16.11.2022

Àllai. Cursu de cualìfica po Operadori Sòtziu Sanitàriu (OSS)

S’Assessorau a is Servìtzius Sotzialis de su Comunu de Àllai fait a sciri a is interessaus ca su Comunu de Busache at abertu is iscritzionis a su cursu de Operadori Sòtziu Sanitàriu (OSS) e at giau a su Comunu de Àllai sa possibilidadi de nci fait scriri is residentis suus puru.

Est custa un’opurtunidadi manna de formatzioni professionali chi a dii de oi est semper prus netzessària cunsiderendi ca sunt crescendi is domandas de traballu po assisti is personis.

A totu is chi si nci bolint scriri a su cursu s’Amministratzioni comunali de Àllai at a giai unu vaucher po ddus agiudai a pagai finsas a unu màssimu de su 50% de su tanti de s’iscritzioni.

S’avisu pùblicu in italianu e su mòdulu de domanda fait a ddus ligi e a ndi ddus scarrigai de su giassu istitutzionali de su Comunu de Àllai innui s’agatant publicaus.