Strumenti di accessibilità

15.03.2023

R.A.S. Lìngua sarda: ativada sa tzertificatzioni C1 a livellu europeu po sa lìngua sarda e su catalanu de s’Alighera.

Sa Regioni est mandendi a innantis e acabbendi de cuncordai totu is fainas acapiadas a sa spraxidura e connoscèntzia de sa lìngua sarda.

S'Assessori a sa cultura Biancareddu at nau ca est sa primu borta in sa stòria de s'autonomia de sa Sardìnnia chi sa Regioni at postu manu a sa tzertificatzioni de sa connoscèntzia de sa lìngua sarda e de su catalanu de s'Alighera.
Sa Diretzioni de is Benis culturalis difatis at aviau su caminu po sa tzertificatzioni provisòria e sperimentali a livellu C1 de is duas lìnguas de minoria, cunformas a su cuadru comunu europeu de riferimentu po sa connoscèntzia de is lìnguas. Sa punna fiat cussa de assegurai chi is operadoris de sa lìngua sarda fessint cualificaus e, prus ancora, is chi intrant a traballai a is iscolas.
Po custa arresoni a tenni sa tzertificatzioni linguìstica de livellu C1 po sa lìngua sarda at a essi unu de is tìtulus po essi ammìtius a pigai parti a su cuncursu pùblicu imbenienti po agatai is operadoris de sportellu linguìsticu regionali e at a essi unu tìtulu de tenni finsas po si nci scriri a s'elencu de is mastros chi faint fainas po imparai sa lìngua sarda e catalana de s'Alighera.

Sa Regioni at traballau paris a s'Universidadi de Casteddu po sa tzertificatzioni de sa lìngua sarda e paris a su Comunu de s'Alighera po sa tzertificatzioni de su catalanu.
Is candidaus chi ant pigau sa tzertificatzioni C1 po sa lìngua sarda sunt stètius 96 in totu, 21 cussus idòneus a sa tzertificatzioni de su catalanu de s'Alighera.
In is provas orales in lìngua sarda is candidaus ant fueddau donniunu a sa moda sua. In s'Alighera invècias sa norma scrita de riferimentu est stètia cussa stabilèssia de su munitzìpiu. Sa tzertificatzioni C1 s'at a torrai a fai ocannu puru.

De su 2021 sa Regioni est tzertifichendi dònnia annu sa connoscèntzia orali de sa lìngua sarda, de su catalanu de s'Alighera e de is àteras lìnguas de minoria sardas, gadduresu, tataresu e tabarchinu pro mesu de su protzedimentu NARAMI.
Sa tzertificatzioni orali NARAMI tocat a dda tenni po fai is laboratòrius didàticus extra curricularis che a espertus de lìngua sarda, de catalanu, de tataresu, de gadduresu e de tabarchinu e sunt tìtulus chi tocat a tenni po is progetus de produtzioni televisiva e radiofònica IMPRENTAS.

In su 2021 ant pigau sa tzertificatzioni belle de 257 de is chi nd'aiant fatu domanda, in su 2022 sunt stètius 181. Is traballous po sa tzertificatzioni de ocannu sunt acabbendi.
Sa Regioni est impinniada finsas in sa formatzioni in lìngua sarda, in catalanu, in gadduresu e in tataresu.

Gràtzias a is finantziamentus de sa Regioni in s'Universidadi de Casteddu est crèscia s'oferta de formatzioni in lìngua sarda.
In prus, de immoi a pagu tempus, ant a ativai cursus propedèuticus po preparai unu nùmeru mannu de genti a sa tzertificatzioni C1. E ant a ativai unu Master puru po formai figuras cualificadas a insenniai sa lìngua sarda in is diferentis òrdinis e gradus de is scolas.
In s'Universidadi de Tàtari invècias, in su curriculum de ' Lìnguas e culturas de sa Sardìnnia' in is annus acadèmicus 2021-2022 e 2022-2023 ant cuncordau, cun unu finantziamentu de sa Regioni Sardìnnia, unu cursu de linguìstica sarda e 4 laboratòrius de lìnguas de sa Sardìnnia (sardu, catalanu de s'Alighera, tataresu e gadduresu) cun iscritus meda.
In s'Universidadi de Tàtari si tenit finsas sa spera de nci arrennèsci a aviai unu percursu de tzertificatzioni po su catalanu de s'Alighera, su tataresu, su gadduresu e su sardu cumentzendi cun su fai cursus propedèuticus de preparatzioni.


S'artìculu in italianu e is àterus informus in contu de sa tzertificatzioni linguìstica sunt publicaus in su giassu istitutzionali de sa Regioni Sardìnnia: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=445436&v=2&c=220&t=1