23.11.2022

Àllai. Avisu Pùblicu: Lei Regionali n.18/2016, “Rèdditu de inclusioni sotziali- R.E.I.S.” Annualidadi 2022

Su Responsàbili de s’Àrea Amministrativa de su Comunu fait a sciri ca fait a presentai sa domanda po su programma regionali R.E.I.S. “Rèdditu de inclusioni sotziali- Agiudu Torrau” po su 2022 cunformas a sa lei regionali n.18 de su 2 de austu de su 2016, de sa D.G.R. 23/26 de su 22 de làmpadas de su 2021 e de sa D.G.R. 34/25 de su 11 de austu de su 2021.

Sa domanda, paris a totu is documentus pedius, bolit presentada a intru e no a pustis de su 2 de nadale de su 2022, giada in deretura a manus a s’Ufìtziu de su Protocollu o mandada a sa PEC de su Comunu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., impreende sceti su mòdulu postu a disponimentu de su Comunu chi fait a ndi scarrigai de su giassu istitutzionali www.comune.allai.or.it o a nd’ arretirai in Comunu.

Po totu is àterus informus fait a pregontai in s’Ufìtziu de Is Servìtzius Sotzialis- Dot.ra Graziella Vedele

Tel. 0783 6813 - internu 4, o a mandai una e-mail a custu indiritzu Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

S’Avisu Pùblicu e su mòdulu de domanda s’agatant publicaus in su giassu istitutzionali de su Comunu de Àllai.